REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IWOS.PL

I Postanowienia ogólne

1.Właścicielem i prowadzącym internetowego sklepu działającego pod adresem internetowym www.iwos.pl jest firma RGS Maciej Stopa z siedziba w Grzęska 144 37-200 Przeworsk (NIP PL8133167252, REGON 383083526), która dalej zwana jest “Sklepem”. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki Zobacz odpis z EDG.

2.Strona dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, który zwany jest dalej "Klientem",

3.Towary oferowane do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym www.iwos.pl zwane są dalej „Produktami”.

4. “Cena” to koszt brutto Towaru, jest ona umieszczona obok informacji o Produkcie. Nie uwzględnia ona kosztów dostarczenia Towaru. Szczegółowy cennik wysyłki znajduje się na stronie Sposób wysyłki. O wszystkich kosztach klient jest informowany.

5.W momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep zawarta zostaje (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego) wiążąca obie strony Umowa Sprzedaży zwana dalej “Umowa”. O potwierdzeniu realizacji zamówienia Klient informowany jest przy użyciu poczty e-mail.

6.“Zamówienie” to lista towarów określona do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Klienta w formie elektronicznej.

7. "Realizacja Zamówienia" dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Klienta adres lub osobisty odbiór Towarów przez Klienta w ustalonym miejscu. Przy realizacji Zamówienia Sklep zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

8. "Użytkownik" to każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu.

9.“Kodeks Cywilny” to Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pózn. zm.).

10. Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:

- ingerencję w korzystanie ze Sklepu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;

ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.

II Dane osobowe i polityka prywatności

1. Szczegółowe zapisy dortyczące danych osobowych i polityki prywatności znajdują się na stronie https://iwos.pl/content/2-polityka-prywatnosci

2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Sklepie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.

3. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.

4. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie. Sklep przesyła Klientowi na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Zamówienie to pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Klienta przez okres co najmniej 2 lat.

5. Klient może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego

7.Towary zamówione w Sklepie wysyłane są wyłącznie pod adresy podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

8. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 8 - 15.

9.Sklep dokłada wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sklep podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Klientem przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym (kontakt mailowy lub telefoniczny).

10.Dostarczenie zamówienia złożonego przez Klienta do Sklepu potwierdza wiadomość e-mail wysłana przez Sklep.

11. Istnieje możliwość odbioru Towaru osobiście po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem terminu oraz miejsca przekazania Towarów.

12.W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze niniejszy Regulamin nie jest przestrzegany Sklep zastrzega sobie odstąpienia od realizacji zamówienia.

13.Sklep dokłada wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

14. Realizacja zamówienia jest ograniczona dla Klientów z Polski oraz do krajów Unii Europejskiej.

III Płatność

1.Sklep oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

a) Gotówką przy odbiorze produktu w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru,

b) Gotówką, przy odbiorze produktu za pobraniem,

c) Za pomocą przelewu wykonanego na konto Sklepu.

RGS Maciej Stopa

Grzęska 144

37-200 Przeworsk

mBank: 06 1140 2004 0000 3102 7921 3154

W TYTULE przelewu proszę wpisać: nr zamówienia

c) Kartą płatniczą lub przelewem bankowym za pośrednictwem brokera np. Przelewy24.

d) Za posrednictwem serwisu Paypal

e) Za pomocą kryptowalut.

2. W przypadku wyboru formy płatności zwykłym przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

IV Dostawa i odbiór

1.Kupujący wybierając inny sposób dostawy niż odbiór osobisty kupuje usługę polegająca na dostarczeniu towarów, która świadczy zewnętrzna firma. Wykaz firm transportowych oraz ceny usług znajdują się w sekcji sposób dostawy.

2.Termin dostawy produktów określa firma transportowa. Klient o tym terminie jest informowany.

3.Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z zakupionymi Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

IV Reklamacje i zwroty

1.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Każdy wniosek klienta o odstąpienie od umowy rozpatrywany jest indywidualnie. Należy pamiętać, że większość kosmetyków to produkty łatwo psujące się a ich otwarcie może prowadzić do utraty terminu przydatności do użycia oraz stwarza możliwość zainfekowania. Mając na uwadze powyższe otwarcie kosmetyku np. poprzez zerwanie plomb może wykraczać poza zwykły zarząd. Koszt odesłania Towarów do Sklepu ponosi Klient. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 40 PLN.

2. Klient powinien dołączyć oryginalny dowód zakupu lub w inny sposób udokumentować zakup Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym należy podać dokładne dane i numer konta, na który ma nastąpić zwrot środków. W celu łatwiejszej identyfikacji zamówienia do zwracanych Produktów klient powinien dołączyć wzór formularza zwrotów oraz informacje dotyczące korzystania z prawa od odstąpienia od umowy znajduje się na stronie https://iwos.pl/mics/formularz_zwortu.pdf.

3.Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowanie produkty były najwyższej jakości.

4. Sklep niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 4 powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sklep, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia Realizacji Zamówienia.

8. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

9. W przypadku zwrotu całości lub części zamówienia czego wynikiem jest fakt, że warunki promocji “Darmowa Dostawa” przestają być spełnione Sklep zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów wysyłki pierwotnego zamówienia z należności wobec Klienta w wysokości zależnej od wybranego przez Klienat sposobu dostawy.

10. Towary należy odesłać na adres: IWOS, ul. Miłocińska 1a 37-232 Rzeszów,

11. Czas trwania zobowiązań wynikający z zawartej umowy sprzedaży wynosi 12 miesięcy.

12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII Informacje licencyjne

1.Wszystkie materiały zdjęciowe i merytoryczne dotyczące produktów wykorzystano w porozumieniu i za zgoda dystrybutorów. Wybrane zdjęcia produktów są zrealizowane specjalnie na zlecenie Sklepu. Kopiowanie tekstów, zdjęć i elementów graficznych bez zgody Sklepu jest zabronione.

IX Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

2.Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Sklep poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sklep poprzez odesłanie na adres office@iwos.pl informacji „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie.